November 28, 2010

כיצד להשתמש בתיבת "כלי מחקר"

כיצד אשתמש ב"כלי מחקר " ?

כל "כלי המחקר"  קשורים זה בזה ומופיעים  בתיבה בצד . כל "כלי מחקר" ישמור את את החיפוש האחרון שלך עד שתשוב אליו בפעם הבאה.

כשאתה נמצא ב"כלי המחקר" באתר , אתה תודרך להשתמש בקונקורדנציה כברירת מחדל, ואז יפתח החיפוש האחרון שביצעת . בצד שמאל תראה אייקון עם כל "כלי מחקר" הנגישים. אתה יכול להקיש בין הכלים כדי לבצע את  מחקרך בעומק רב יותר. כשתחזור שוב ל"כלי מחקר" תמצא את הדף בו התחלת.

בכל "כלי" יש מקש  "ראה את ההיסטוריה שלי " שמאפשר לך להעלות  מיד את החיפושים האחרונים. יש מקום לעשרה שדות לכל כלי וזה מייעל ומארגן את המחקר שלך .